“Fake news” est unu faeddu inglesu chi si podet traduire in sardu cun ‘Novas farsas’. Dda impreamus cando bolemus indicare unu fatu imbentadu, una cosa chi si cuncordat cun ingànnia, a dannu de su letore.

Ma proite si imbentant cosas? S’iscopu est mescamente eletorale: est totu aprontadu pro infamare, tragagiare sa gente, chirchende de fàghere prus ‘vìtimas’ cun unu cumpartzimentu mannu in su social network: prus sa gente cumpartzit, prus a àtera gente arribat sa cosa imbentada.

Is faulas sunt semper esistiat, ma cando sunt arribados is social network custa cosa de is Fake news s’est mudada in unu problema: tocat a seberare bene is novas, castiende bene su giassu internet: chi est cumpartzida de unu giassu chi non est unu giornale famosu, tocat a si fàghere a su mancu calicuna pregunta.