S’arrosu cun crocoriga est una solutzione bona si bolides preparare un’arrosu a lestru, impreende ingredientes de istajone friscos e de su sabore delicadu.

In su calàsciu de sas berduras de su frigorìferu nostru non at a mancare sa crocoriga. Mi’ tando chi dda podimus agiùnghere in custa preparatzione de custu arrosu, ponende a s’acabbo unu pagu de butirru e de pecorinu. Fàtzile, lestra e gustosa meda!

Su chi serbit:

  • 250 g de arrosu
  • 3 de crocoriga
  • brodu
  • 1 chibudda
  • binu biancu sicu
  • 1 nughe de butirru
  • casu trisinadu
  • sale, ògiu, pìbere

Aprontu:

 

In una pingiada manna arrubiare sa chibudda in s’ògiu, segada a piticu. Immoe agiunghides s’arrosu. Faghide·lu turrare pagu pagu e posca isfumade·lu cun su binu biancu.
In s’interis, isciacuada e ispuntada sa crocoriga, tocat a dda trisinare.

Coghides s’arrosu cun una turra impreende unu pagu de brodu caente.
Cando est cotu a metade (a pustis de 10 minutos) agiunghides sa crocoriga in paris a su sale e su pìbere, a acabbo de cotura si podet pònnere casu trisinadu e butirru comente bos si praghet.

Su bostru arrosu cun crocoriga est prontu pro èssere serbidu.