“Ivan Piras, sìndigu de Partiolla, est su vitze-coordinadore regionale nou a Fortza Itàlia de sa Sardigna”. L’at annuntziadu su coordinadoree regionale, Ugo Cappellacci.

“Su movimentu – at naradu Cappellacci- tenet una richesa manna, rapresentada dae sos sìndigos, amministradores giòvanos chi, cando sunt istados postos a sa proa, ant dimustradu capatzidade, onestade e cussa passione pro sa polìtica chi sa comunidade nostra tenet meda bisòngio. Est giustu chi totus nois – at agiuntu Cappellacci – fatzamus unu passu de chirru pro cuntzèdere s’ispàtziu giustu e cunsentire sas crèschida de una classe dirigente noa. Sunt tzertu chi Ivan, chi de vitze-coordinadore at a esertzitare sa dèlega a sos Entes Locales, at a ischire ammustrare in custu ruolu sa cumpetèntzia cosa sua”.

“Cumintzat gai sa ‘rivolutzione’ a fortza Itàlia in Sardigna, in lìnia su caminu de su rinnovamentu fata dae su presidente Berlusconi – afirmat Cappellacci – , e una fase de rigeneratzione de su partidu pro torrare a sighire s’ànima sua pobulare, partetzipativa”.